Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website www.postuitwonderland.be, hierna ‘klant’ genoemd, afgesloten met Atelier Mijn Wonderland, Dorpstraat 50, 3200 Gelrode. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door mij aanvaard zijn.

De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle producten uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Post uit Wonderland.

Verkoper en toepassingsgebied

Atelier Mijn Wonderland ( Sofie De Leus) is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0842393827 en BTW nummer BE0842393827. De maatschappelijke zetel van Atelier Mijn Wonderland is gelegen te Gelrode, Dorpstraat 50. Atelier Mijn Wonderland is te bereiken op het nummer 0032(0)474343073 of via e-mail: sofie@mijnwonderland.be. De website van Atelier Mijn Wonderland is www.postuitwonderland.be

Prijs

Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro en steeds inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden steeds apart vermeld tijdens het plaatsen van de bestelling.
Opgelet, heb je een Wholesale account, dan zie je de prijzen in euro + exclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

De prijzen gelden per stuk tenzij anders vermeld, ze slaan enkel op de producten zoals woordelijk omschreven.

Atelier Mijn wonderland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor prijsvermeldingen die onjuist zijn door bijvoorbeeld typefouten.

Verzakingsrecht

Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 14 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 5 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

Indien de klant na aankoop vaststeld dat het product niet is wat hij/zij ervan verwachtte heeft hij/zij het recht om hier binnen de 14 kalenderdagen na aankoop melding van te maken (per mail of per aangetekende brief aan Atelier Mijn Wonderland, Dorpstraat 50, 3200 Gelrode, België) en het product te retourneren of te ruilen. Dit mag gebeuren zonder vermelding van een motief. Het product dient ongebruikt en in zijn originele verpakking te worden geretourneerd en voorzien van voldoende frankering. De kosten en het risico van de verzending vallen ten uwe laste.

Levering

Atelier Mijn Wonderland streeft ernaar om elke bestelling binnen de 1 a 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Verzendingskosten via Bpost België: 

Verzendingen binnen België bedragen € 6,00
Verzendingen naar Europese landen bedragen € +-14,00

Afhalen in Gelrode

Afhalen is gratis. Ik neem contact met u op nadat u de bestelling geplaatst heeft en deze optie heeft geselecteerd. 
Atelier Mijn Wonderland heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Indien een product uitzonderlijk niet in stock is zal dit later geleverd worden; dit wordt op voorhand meegedeeld via e-mail. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Atelier Mijn Wonderland. Atelier Mijn Wonderland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, opgelopen buiten mijn wil om. Vertragingen in de leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Bij het invullen van een foutief afleveradres kunnen extra kosten aangerekend worden aan de klant. De verzendkosten kunnen steeds aangepast worden door Atelier Mijn Wonderland indien nodig, zal dit op voorhand meegedeeld worden via e-mail.

Aanbod/aansprakelijkheid

Alle producten die verkocht worden op de website zijn uitsluitend geschikt voor normaal particulier gebruik. Alle producten worden met behulp van foto’s en tekst zo goed mogelijk omschreven. Echter kan het voorvallen dat er een fout gebeurd. In dit geval kan Atelier Mijn Wonderland niet aansprakelijk worden gesteld.
De producten kunnen lichtjes afwijken van het getoonde product op de foto, bijvoorbeeld door afwijkingen in het materiaal. Het aanbod geldt steeds zo lang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte artikelen zijn eigendom van Atelier Mijn Wonderland tot op het moment dat de algehele betaling werd ontvangen van de klant. Atelier Mijn Wonderland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant en dit op kosten van de klant.

Vanaf het moment van levering is de klant verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het bestelde product.

Bestellingen en betalingen

Een aankoop komt pas tot stand indien de klant op de knop ‘bestelling bevestigen’ heeft geklikt. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van Atelier Mijn Wonderland.

Overmacht

Het kan voorvallen dat Atelier Mijn Wonderland in een situatie van overmacht terecht komt. Er kan sprake zijn van overmacht in geval van stakingen, ziekte, brand, lockdowns, lock-outs, opstanden, overlijden, storingen in het transport of verzendingen ongeacht of dit voorvalt bij de leveranciers van Atelier Mijn Wonderland of bij ons zelf. Indien de periode van overmacht zich langer voordoet dan 2 maanden hebben zowel de klant als Atelier Mijn Wonderland het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder het betalen van enige schadevergoeding.

Klachten en garantie

Alle klachten in verband met de geleverde producten moeten, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking ervan. Elk gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen.
Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.  De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Geschillen

Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbank van Leuven uitsluitend bevoegd is.